© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť birmovania
Sviatosť kresťanskej dospelosti môže prijať pokrstený človek, minimálne 14 ročný.
V birmovaní prijíma dary Ducha Svätého a dokonalejšie sa spája s Cirkvou, aby dokázal šíriť a brániť vieru.
Birmovanec si vyberá birmovné meno a birmovného rodiča.
Gréckokatolíci prijímajú sviatosť birmovania pri krste.
"Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť." (Gal 5,22-23)

Vysluhovanie sviatosti birmovania
V ordinariáte je sviatosť birmovania každý rok. O zaradenie do prípravy na prijatie tejto sviatosti v našej duchovnej správe môže požiadať každý, kto ju ešte neprijal a dovŕšil 14. rok veku. Prihlásiť sa treba v kancelárii štábneho kaplána. Príprava je priamo závislá od osobného záujmu žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi. Žiadame rodičov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden nátlak na birmovanca. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému vzťahu s Bohom.

Požiadavky na birmovného rodiča podľa Kódexu kanonickéh práva (KKP).
CIC Kán. 892 - Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
CIC Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874:
CIC Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:
aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
aby zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
odporúča sa, aby to bol krstný rodič birmovanca
katolícky birmovný rodič má žiť vo sviatostnom manželstve (pokiaľ nie je slobodný, kňaz alebo rehoľník)
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov