© Pavel Lukáč 2011 - 2020
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene na Brigáde riadenia vzdušných operácií Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov na Brigáde riadenia vzdušných operácií vo Zvolene

Svoj začiatok datuje na 31. január 2011 obsadením miesta štábneho kaplána na vojenskom útvare.
Prvým vojenským kaplánom sa na našom útvare stal por. Mgr. Pavel Lukáč.

3. októbra 2011 požehnal Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR kaplnku sv. Anjelov strážcov. Počas tejto slávnosti zriadil novú vojenskú farnasoť vtedy ešte na Brigáde velenia, riadenia a prieskumu  vojenského kaplána Pavla Lukáča menoval za jej farára. Od 1. septembra 2015 sa útvar premenoval na Krídlo velenia riadenia a prieskum a 1. októbra 2019 na Brigádu riadenia vzdušných operácií, čomu sa prispôsobil aj celý názov farnosti.

Prečo je kaplnka a nová farnosť zsvätená sv. Anjelom strážcom? "Pod ich ochrannými krídlami sa nachádzame všetci, a pod „našimi krídlami“ je ochrana vzdušného priestoru SR".

Brigáda riadenia vzdušných operácií

História Brigády riadenia vzdušných operácií sa začala písať len nedávno. Je najmladším zväzkom pôsobiacim v štruktúrach Vzdušných silách. Vznikla 1.apríla 2006 spojením štyroch, dovtedy samostatne existujúcich útvarov s vlastnými koreňmi a históriou:
• z Centra riadenia vzdušných operácií, Zvolen
• zo Spojovacieho práporu, Vlkanová
• z Práporu rádiolokačného prieskumu, Bakova Jama
• z Práporu podpory velenia, Zvolen
História Centra riadenia vzdušných operácií sa začala písať 5.augusta 1991 so začiatkom výstavby Veliteľského stanovišťa tvoriacej sa 1.divízie PVO na Slovensku. Centrum prešlo významnými reorganizáciami, ktoré odrážali reštrukturalizačné zmeny v letectve a PVO na Slovensku od 1. divízie PVO, cez 3.zbor letectva a PVO až po Vzdušné sily OS SR.
Významným medzníkom v histórii bol 29.marec 2004, kedy sa Slovenská republika stala plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie a Centrum sa stalo integrálnou súčasťou NATINADS.
Vzniku Práporu rádiolokačného prieskumu, Bakova Jama, 1.októbra 2003 predchádzal vznik 156.hlásneho pluku v roku 1950, vytvorenie rádiotechnického útvaru v roku 1976. Po viacerých organizačných zmenách v štruktúre vzdušných síl bol na báze zrušených skupín rádiolokačného prieskumu a uvedomovania Košice, Bakova Jama a Mierovo dňa 1.októbra 2003 vytvorený prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen. O dva roky neskôr boli do zostavy práporu začlenené Roty rádiotechnického prieskumu Prešov Voderady a v tejto podobe existuje dodnes.
Dňom vzniku Spojovacieho práporu Vlkanová sa datuje 1.máj 1991, jeho úlohou bolo zabezpečiť 1.divíziu PVO a jej tvoriaci sa pohotovostný systém kvalitným a nepretržitým spojením. Následnými reorganizačnými a redislokačnými zmenami, začlenením ďalších prvkov sa prápor transformoval na brigádu so širokým spektrom úloh. 1.októbra 2004 brigáda zanikla, vznikol spojovací prápor a dňom 1.októbra bol pretransformovaný na spojovaciu rotu operačného centra brigády velenia, riadenia a prieskumu. Úloha ostala nezmenená - zabezpečiť kvalitné a nepretržité spojenie v pohotovostnom systéme VzS OS SR, spojenie s nadriadeným, s podriadenými jednotkami Veliteľstva vzdušných síl a súčinnostné spojenie v maximálnej miere kompatibilné so systémami NATO.
Za deň vzniku Práporu podpory velenia je považovaný 1.december 1991, jeho úlohou bolo poskytnúť všestranné zabezpečenie novo sa tvoriacej 1.divízie PVO. Vykonávané reorganizačné zmeny odzrkadľovali zmeny prebiehajúce vo veliteľstve a zväzkoch letectva a PVO na Slovensku. Od 1.januára 2008 existuje v dnešnej podobe ako Rota podpory velenia.
Skupina taktického leteckého navádzania vznikla 1.januára 2004 ako súčasť Centra riadenia vzdušných operácií. Reorganizáciou sa 1.apríla 2006 stala samostatným prvkom brigády velenia, riadenia a prieskumu.
V roku 2010 dňom 31. augusta skončilo pôsobenie Skupiny taktických leteckých navádzačov v štruktúre Brigády velenia, riadenia a prieskumu z dôvodu reorganizačných zmien. Skupina taktických leteckých navádzačov bola začlenená do štruktúry 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.
1. septembra 2015 prebehli na Brigáde velenia riadenia a prieskumu reorganizačné zmeny týkajúce sa štruktúry a povahy útvaru a tak sa aj jeho názov zmenil na Krídlo velenia, riadenia a prieskumu a 1. októbra 2019 prebehli podobné zmeny aj s novým názvom na Brigádu riadenia vzdušných operácií.