© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť pomazania chorých
Je to i sviatosť, ktorá fyzicky a duševne posilňuje človeka pre znášanie utrpenia alebo staroby. Pomazanie chorých môže prijať aj mladý človek, napr. pred vážnou operáciou. Chorý spolu s touto sviatosťou zvyčajne prijíma aj sviatosť zmierenia a sv. prijímanie. Kňaza možno pozvať (radšej skôr ako neskoro) k chorým a starým ľuďom do domácnosti, alebo do nemocnice.
Pomazanie chorých sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách.
Apoštol Jakub napísal: "Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu."

Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:
• spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
• posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
• odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
• navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
• prípravu na prechod do večného života. (KKC 1499-1532)

Sviatosť pomazania chorých v našej vojenskej farnosti:
Sviatosť pomazania vysluhujeme na požiadanie:
• v kancelárii duchovnej služby alebo v kaplnke po osobnom dohovore s vojenským kaplánom
• v domácnosti nemocného

Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť: stôl prestretý bielym obrusom, kríž a dve horiace sviece.
Pri súrnom zaopatrení doma alebo v nemocnici je potrebné uviesť tieto údaje chorého:
• meno a priezvisko,
• ulicu a číslo domu (v prípade bytu - aj poschodie),
• v akom stave sa pacient nachádza - teda či je ešte pri vedomí alebo nie.
• je vhodné ponechať aj telefónny kontakt volajúceho.

Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov