© Pavel Lukáč 2011 - 2017
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcovDuchovná služba v OS SR
    
Pre príslušníkov ozbrojených síl hlásiacich sa k niektorému z vierovyznaní sa po dohodách medzi Katolíckou cirkvou, zúčastnenými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami a štátom zriadila duchovná služba. Vykonávaná je duchovnými Katolíckej cirkvi a zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Duchovní sú
v služobnom pomere, ako profesionálni vojaci s udelením dôstojníckych hodností.
     Duchovná služba v ozbrojených silách je odborná služba, ktorou ozbrojené sily prostredníctvom vojenských duchovných Katolíckej cirkvi alebo zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností zabezpečujú pre ich veriacich v ozbrojených silách duchovnú a pastoračnú starostlivosť.
     Základnou funkciou duchovnej služby v ozbrojených silách je poslanie Katolíckej cirkvi, zúčastnenej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v ozbrojených silách zabezpečiť náboženský prejav a duchovné potreby pre profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl a ich rodín.


Vojenskí duchovní:
     Duchovní v ozbrojených silách môžu spoluúčasťou vo výchovno-vzdelávacom procese napomáhať pri upevňovaní služobnej disciplíny, upevňovaní morálneho stavu v extrémnych podmienkach, zvlášť vo vojne, pri ochrane verejného poriadku alebo spravodlivosti, či pri odstraňovaní následkov živelných katastrof. Duchovná služba slúži v prvom rade duchovným potrebám profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl hlásiacim sa ku Katolíckej cirkvi alebo k zúčastneným registrovaným cirkvám alebo náboženským spoločnostiam. V mieri alebo počas vojny zabezpečuje slobodný náboženský prejav pre profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl, plnenie náboženských povinností, rozvoj duchovného života, vykonávanie bohoslužieb a náboženských obradov, vysluhovanie sviatostí, náboženskú výuku, spoločenskú a mravnú výchovu, či sociálnu a charitatívnu činnosť.    Duchovní v ozbrojených silách v prípade ozbrojeného konfliktu, nepokojov alebo vojny nesmú vykonávať priamu bojovú činnosť v celom spektre operácií. V prípade zajatia v rámci vojenských zákonov a predpisov mocností, v ktorej moci sú a pod dohľadom jej príslušných služieb, podľa svedomia svojho povolania budú naďalej vykonávať svoju duchovnú funkciu v prospech vojnových zajatcov.
     V spolupráci so zdravotníckymi, psychologickými a sociálnymi službami sa duchovní v ozbrojených silách venujú aj starostlivosti o chorých, ranených, starých, či o rodiny a deti profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl. Môžu sa zaoberať aj odstraňovaním stresu, či zisťovaním príčin konfliktov a napätí v medziľudských vzťahoch. Môžu spolupracovať pri navrhovaní riešení, ako predchádzať uvedeným situáciám, a spolupôsobiť pri nastoľovaní fóra dôvery medzi profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ozbrojených síl. V bojových situáciách alebo nasadení ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov živelných katastrof môžu duchovní morálne a duchovne podporovať bojujúcich a zasahujúcich, môžu poskytovať duchovnú podporu raneným a umierajúcim, vojenským zajatcom, postihnutému civilnému obyvateľstvu, či spolupracovať so zdravotníckymi a psychologickými službami. Môžu poskytovať aj prvú pomoc, spolupracovať pri evakuáciách, konať bohoslužby alebo pohrebné obrady. Duchovní v ozbrojených silách spravidla pôsobia v jednotkách na prednom okraji línie stretu, konfliktu, či zásahu, podľa možnosti čo najbližšie k ohnisku katastrofy, či línii paľby.


Do Vojenskej farnosti sv. Anjelov strážcov na Krídle velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene patria:
- príslušníci a zamestnanci Krídla velenia, riadenia a prieskumu a jej podriadených útvarov, ktorí v nich vykonávajú dočasnú alebo trvalú št. službu
- bývalí príslušníci Krídla velenia, riadenia a prieskumu a jej podriadených útvarov, poberajúci výsluhový, alebo starobný dôchodok
- rodinní príslušníci vyššie uvedených osôb, t.j. manželskí partneri, deti - aj plnoleté, príbuzní ak bývajú v spoločnej domácnosti


Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
Pôsobí od 1. 3. 2003
Je na úrovni ostatných diecéz na Slovensku. V súčastnosti ho vedie Mons. biskup František Rábek, menovaný pápežom Jánom Pavlom II. Sídlom ordinariátu je Bratislava s katedrálou sv. Šebastiána v mestskej časti Krásňany.


Do ordinariátu patria rímsko a gréckokatolícki veriaci
- príslušníci a zamestnanci OS SR, ktorí v nich vykonávajú dočasnú alebo trvalú št. službu
- študenti škôl OS SR
- pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich OS SR
- bývalí príslušníci OS SR, poberajúci výsluhový, alebo starobný dôchodok
- rodinní príslušníci vyššie uvedených osôb, t.j. manželskí partneri, deti - aj plnoleté, príbuzní ak bývajú v spoločnej domácnosti


Vojenské farnosti sú personálne.
Nie je podstatné, kde ich členovia trvalo bývajú, ale do ktorej vojenskej farnosti (podľa príslušnosti k vojenskému útvaru) sú začlenení.

Komplexná duchovná starostlivosť je spravidla poskytovaná aj vo vojenských misiách.