© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť kňazstva
Od všeobecného kňazstva za kňazstvo z povolania líši tým, že udeľuje posvätnú moc pre službu veriacim. Je to sviatosť apoštolskej služby. Obsahuje tri stupne: biskupský, kňazský a diakonský.
Apoštoli zanechali ako svojich nástupcov biskupov, aby sa evanjelium zachovalo v Cirkvi navždy neporušené a živé, a zverili im svoje poslanie v Učiteľskom úrade. Biskup dostáva konsekráciou plnosť kňazstva, ktorým sa začleňuje do zboru biskupov a z neho robí viditeľnú hlavu miestnej Cirkvi, ktorá mu je zverená. Sviatosť kňazstva môže platne prijať len pokrstený muž.

Popri kritike, nezostaňme kňazom dlžní ani modlitbu:
Ježišu, prosím ťa za kňazov, za mladých, aj starých, za tých, ktorí pracujú doma alebo v cudzine. Zvlášť Ťa prosím za vojenských kňazov. Aj napriek kňazskej vysviacke zostávajú iba krehkými ľuďmi. Ježišu, veď ich svojou milosťou, požehnávaj ich, aj nás všetkých. Amen.


Modlitba za nášho vojenského duchovného
Pane, ty si povedal svojim apoštolom, aby ohlasovali evanjelium po celom svete, aby odpúšťali hriechy a prinášali obety. Ježišu Kriste, ty jediný a večný kňaz, vzbuď nové povolania ku kňazstvu. Ďakujem ti za nášho kňaza
M. a za ďalších kňazov ordinariátu, ktorí sa starajú o naše duše. Daj aby bol(i) obetavý(í). Nech má (majú) veľké srdce, aby podľa tvojho príkladu pomáhal(i) všetkým. Udeľ mu (im) svoju milosť a požehnanie. Nám však pomôž využiť jeho (ich) prítomnosť. Daj nám odvahu sledovať jeho (ich) duchovné rady a ochotne prijímať jeho (ich) povzbudenia. Amen.
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov