© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť krstu
Krst je základom kresťanského života a bránou k ostatným sviatostiam, je odpoveďou človeka na Božie volanie.
Dospelý človek môže byť pokrstený na základe osobného rozhodnutia. Dospelý pri krste zvyčajne prijíma aj sv. prijímanie a birmovanie.
Pre krst detí sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z rodičov v nádeji, že dieťa bude vychovávané v duchu kresťanstva. Krst detí predpokladá adekvátnu prípravu rodičov a krstných rodičov.

Krst dieťaťa
Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu spresníte s vojenským kaplánom.
Nahlásiť krst môžu len rodičia dieťaťa.
Potrebným dokladmi sú rodný list dieťaťa, ktorý prinesiete so sebou a krstný lístok ktorý vyplníte v kancelárii pri nahlásení krstu.

Krstíme
v Kaplnke sv. Anjelov strážcov (VÚ 3030), v kaplnke sv. Michala Archanjela (VÚ 3333), alebo po dohode vo farskom kostole sv. Alžbety vo Zvolene.
Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré patrí do jeho farnosti. Ak nepatrí do vojenskej farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.
Rodičia a krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná pred krstom po dohode s vojenským kaplánom.
Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Krst staršieho dieťaťa
Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené osobne.

Krst dospelého
Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa u vojenského kaplána, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú po dohode. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc Vám bude zároveň s krstom vyslúžená aj sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonickéh práva (KKP).
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.
Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov