© Pavel Lukáč 2011
Sviatosť manželstva
Manželská zmluva medzi pokrstenými sa uzatvára na celý život. Je zameraná na dobro manželov, na prijatie a výchovu detí.
S povolením biskupa je možné uzavrieť manželstvo aj s príslušníkom inej cirkvi, alebo s nepokrsteným.
Prípravu na manželstvo treba začať aspoň štyri mesiace pred svadbou. Sobášny obrad sa môže sláviť vo vojenskej kaplnke, v miestnom kostole, alebo aj v mieste bydliska snúbencov.
Cirkevný obrad je platný aj pre občianske fórum.

Požehnanie snúbencov je obrad, ktorý sa môže sláviť ako výraz prípravy na manželstvo a ako forma prosby o Božiu pomoc pre spoločný život.

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

O cirkevný sobáš treba požiadať v kancelárii štábneho kaplána, prípadne na farskom úrade tej farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov - žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť v kancelárii vojenského kaplána minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory - náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade). Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny sú po dohode s vojenským kaplánaom

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv kanceláriu vojenskej duchovnej správy alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov - žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

K zápisu je potrebné:
- zápisnica o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu);
- doklad o svedkoch (čitateľne vypísaný);
- Krstný list. Je potrebné vyžiadať si ho v mieste príslušného farského úradu.
- licencia - povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nepatrí do našej farnosti.
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov