© Pavel Lukáč 2011
Modlitby
Modlitba k sv. Anjelovi strážcovi
Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna. Amen.

Anjel Boží, strážca môj, Teba mi dala za ochrancu dobrotivosť Najvyššieho.
V tento deň (v túto noc) osvieť ma, stráž, veď a spravuj. Amen.

Angel of God, my Guardian dear, to whom His love commits me here,
ever this day (or night) be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.

Modlitba k sv. Anjelovi strážcovi II
Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (-a) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (-á),
bol (-a) raz v nebi spasený (-á).
Amen.

Modlitba k sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov
Svätý Šebastián, ty si ozdoba Cirkvi a vzor vojenských cností. Vystupoval si ako statočný Kristov vojak. Vypros mi silu a odvahu, aby som, podobne ako ty, statočne zvládal(a) povinnosti a ťažkosti vojenského života, bránil(a) svoju vlasť, nevinných a Cirkev a presvedčivo vyznával(a) Ježiša Krista. Amen.

Modlitba k sv. Šebastiánovi, hlavnému patrónovi
Ordinariátu OS a OZ SR

(modlitba z Baziliky sv. Šebastiána v Ríme)
Slávny mučeník, Šebastián, vďaka tomu obdivuhodnému úsiliu, ktorým si čelil všetkým nebezpečenstvám, aby si obrátil aj zatvrdlivých pohanov a upevňoval vo viere váhavých kresťanov, vypros aj nám všetkým podobné úsilie o spásu našich bratov, aby sme sa neuspokojili s tým, že ich budeme povzbudzovať príkladom opravdivého života podľa evanjelia, ale že vyvinieme aj všetko úsilie, aby sme ich osvietili Božou pravdou, ak ju nepoznajú, aby sme ich napravili, ak sú na zlej ceste, a upevnili ich vo viere, ak sú v pochybnostiach. Pre tvoje hrdinstvo, s ktorým si znášal bolesť spôsobenú šípmi, čo prenikli celým tvojím telom, a zostal si zázračne pri živote; pre tvoje hrdinstvo, s ktorým si vyčítal krutému cisárovi Diokleciánovi jeho ukrutnosť voči kresťanom, vypros nám, slávny mučeník Šebastián, aby sme v zhode s Božou vôľou vždy znášali trpezlivo choroby, prenasledovania a všetky ťažkosti života, žeby sme tak raz dosiahli účasť na tvojej sláve v nebi.
Svätý Šebastián, oroduj za nás!


Modlitba k sv. Michalovi, Gabrielovi a Rafaelovi, archanjelom - patrónom výsadkárov a prieskumníkov
Svätí anjeli, vy ste najbližšie k Božiemu trónu, sprevádzajte ma po ceste životom, zvlášť vojenským a priveďte ma pred Božiu tvár. Pomáhajte mi a ochraňujte ma pred hriechom, aby som bol(a) hodný(ou) Božej lásky, a tak mohol(a) prísť do večnej slávy. Amen.

Modlitba pred vstupom na internet
Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom, viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlitba k Ukrižovanému
Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho srdca vtlač city živej viery, nádeje a lásky, ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi a pevné odhodlanie ich napraviť. Dobrý Ježišu, s veľkým dojatím a bolesťou duše, uvažujem a rozjímam o Tvojich patich ranách. Mám pred očami, čo o Tebe do tvojich úst vložil prorok Dávid: Prebodli mi ruky aj nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti (Ž 22,17).
(V piatky Pôstneho obdobia možno získať po svätom prijímaní touto modlitbou úplné odpustky.)

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi
Svätý Cyril a Metod,
vy ste vyviedli našich predkov
z temnoty pohanstva,
priviedli ste ich k pravej viere
v Ježiša Krista a teraz sa s nimi
radujete vo večnej sláve.
Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil
vašu neúnavnú horlivosť
v ohlasovaní evanjelia.
Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi,
že vašou apoštolskou činnosťou
začlenil náš národ do svojej Cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ.
Vyprosujte nám silu,
aby sme vždy statočne vyznávali
svoju vieru a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu,
ktorej ste nebeskými ochrancami.
Pomáhajte dnešným generáciám
európskeho kontinentu
udržiavať a zveľaďovať
duchovné a kultúrne dedičstvo,
ktoré dostali ich predkovia
prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá
Východu i Západu,
aby odstránili spomedzi seba všetko,
čo ich rozdeľuje,
a pod ochranou Bohorodičky
Panny Márie
nažívali v plnej jednote a láske
na stále väčšiu slávu
Trojjediného Boha. Amen.
Za pokoj
Všemohúci Bože, stvoril vesmír a podľa tvojej vôle sa odvíjajú dejiny sveta. Vypočuj naše prosby a daruj našim časom trvalý pokoj, odvráť nás od nepriateľského nebezpečenstva, aby sme s radostným srdcom mohli chváliť tvoje milosrdenstvo. Amen.

Modlitba za veliteľov a nadriadených
Bože daj, aby sme s úctou rešpektovali spravodlivé nariadenia svojich veliteľov a nadriadených.
Prosíme, daruj im múdrosť, spravodlivosť, odvahu a ľudskosť v konaní a rozhodovaní. Zachovaj ich stálych v konaní dobra a posilňuj ich v ťažkostiach. Daj, nech pod ich vedením dosiahneme úspech a všeobecné dobro.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Modlitba chorého(rej) a raneného(nej) vojaka, vojačky
Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť v mojej chorobe. Ty si chorých uzdravoval a naše choroby a bolesti si vzal na seba. Tvojim svätým ranám obetujem všetky svoje bolesti a chorobu. Daj mi, prosím, trpezlivosť a silu, aby som nestrácal(a) nádej v tvoje milosrdenstvo a pomoc. Skrze tvoj kríž a utrpenie. Amen.

Modlitba za zomrelých vojakov, vojačky
Všemohúci Bože, v najhlbšej pokore ťa prosíme za duše našich padlých vojakov(čiek)
M. a M. a odporúčame ich tvojmu milosrdenstvu. Nehľaď na ich hriechy, ale na obetu, ktorú priniesli za vlasť, národ a spravodlivosť. Prijmi ich obetu a smrteľnú úzkosť ako zadosťučinenie za všetky ich previnenia. Dopraj, aby všetci, ktorí pri vykonávaní vojenských povinností zahynuli, mohli prežívať radosti večného života. Amen.
Mária, pomocnica kresťanov, oroduj u svojho Syna za našich zosnulých spolubojovníkov. Amen.

Vďaka za krst
Ďakujem ti, nebeský Otče, že som sa v krste narodil(a) z vody a z Ducha Svätého k novému životu. Môžem sa nazývať tvojim dieťaťom, pretože si mi daroval podiel na svojom živote. Ďakujem ti, Ježišu Kriste, za tvoju smrť a vzkriesenie. Patrím k tebe ako ratolesť ku kmeňu viniča. Som časťou tvojho Tela, pričlenený k svätému ľudu, k chvále Otca. Ďakujem, Duchu Svätý, že do môjho srdca vošla tvoja láska. Ty žiješ vo mne a vedieš ma k životu oslavy Boha a služby bratom. Kiež raz dosiahnem so všetkými svätými dedičstvo, ktoré je pripravené tým, ktorí milujú Boha. Amen.

Modlitba vďaky za birmovanie
Bože, Duchu Svätý, ďakujem ti, že si ma vo sviatosti birmovania obdaril osobitnou silou a poznačil za apoštola (apoštolku) Božieho kráľovstva. Zostaň so mnou a bývaj vo mne ako vo svojom chráme. Upevňuj ma vo viere, posilňuj moju nádej a napíňaj moje srdce láskou k Bohu a k blížnemu. Urob zo mňa horlivého apoštola (horlivú apoštolku) a neohrozeného svedka Kristovej blahozvesti. Daj, aby som dobrý boj bojoval, vieru zachoval a dosiahol korunu večnej slávy. Amen.

Prosba o život v sile birmovania
Pane, náš Bože, vo sviatosti birmovania si mi daroval Ducha Svätého, ktorý ma posväcuje a zjednocuje s Kristom. Mám byť pred svetom svedkom Kristovej radostnej zvesti, jeho lásky, jeho smrti a vzkriesenia. Pomáhaj mi, aby som bol(a) živým údom Cirkvi, aby som ťa v nej oslavoval(a) skrze Krista v Duchu Svätom. Pomáhaj mi vedením Ducha Svätého, aby som slúžil(a) ľuďom tak, ako to robil Ježiš Kristus. Amen.

Modlitba za svätého otca
Pane Bože, pastier a predstavený všetkých veriacich, pokorne ťa prosíme, zhliadni milostivo na svojho služobníka pápeža M., ktorého si ustanovil za svojho námestníka a najvyššieho pastiera Cirkvi na zemi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie, aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse. Amen.

Modlitba za nášho biskupa
Všemohúci a večný Bože, zmiluj sa nad svojím služobníkom ordinárom M. a tsoj pri ňom. Sprevádzaj ho vo svojej láske a spravodlivosti. Nech nás jeho horlivosť, láska, práca a nadšenie povzbudzujú a dodávajú nám silu a odvahu. Nech nás vedie tvojím učením, posväcuje tvojimi sviatosťami, aby sme boli pravými Kristovími vojakmi. Posielaj mu svedomitých pomocníkov, aby sme sa všetci, zhromaždení okolo svojho biskupa mohli raz radovať s tebou v nebi. Amen.

Modlitba za nášho vojenského duchovného
Pane, ty si povedal svojim apoštolom, aby ohlasovali evanjelium po celom svete, aby odpúšťali hriechy a prinášali obety. Ježišu Kriste, ty jediný a večný kňaz, vzbuď nové povolania ku kňazstvu. Ďakujem ti za nášho kňaza
M. a za ďalších kňazov ordinariátu, ktorí sa starajú o naše duše. Daj aby bol(i) obetavý(í). Nech má (majú) veľké srdce, aby podľa tvojho príkladu pomáhal(i) všetkým. Udeľ mu (im) svoju milosť a požehnanie. Nám však pomôž využiť jeho (ich) prítomnosť. Daj nám odvahu sledovať jeho (ich) duchovné rady a ochotne prijímať jeho (ich) povzbudenia. Amen.

Modlitba manželov
Bože, ustanovil si manželstvo, aby sme ním udržiavali život ľudského pokolenia, vzájomne si pomáhali a radovali sa zo svojej lásky. Prosíme ťa, nech spolu naozaj žijeme v láske, v trpezlivosti a pokoji a nech si zachováme vernosť. Posilňuj nás, aby sme svoje deti vychovali vo viere a v mravnosti. Kiež by im bol náš manželský vzťah dobrým príkladom pre život. Pomáhaj nám trpezlivo znášať ťažkosti života. Žehnaj našim úmyslom a prácam. Pomáhaj nám, nech vo všetkom dobrom i zlom stojíme pri sebe a spolu kráčame cestou k nebu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov