© Pavel Lukáč 2011
Sväteniny
    "Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa určitým napodobnením sviatostí naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života" (konštitúcia Sacrosanctum Concilium).
     Pod sväteninami teda rozumieme požehnania, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitým predmetom, aby osoba, ktorá ho používa, rástla vo viere a v láske. Cez tieto spásonosné znaky má pôsobiť Kristov kríž v každodennom živote toho, kto ich používa. Preto nám neslúžia ako amulety na ochranu nášho pozemského života, zdravia alebo na ochranu našich hmotných vecí, ale na večnú spásu.
    
     Naša predstava by bola mylná, ak by sme si mysleli, že v sväteninách sú obsiahnuté prvky svätosti a spásy. Ich svätosť je vo vzťahu k viere. Napríklad o miestach určených na modlitbu hovoríme, že sú to sväté miesta, no ony neobsahujú kvalitu svätosti. Neudeľujú milosť Ducha Svätého na spôsob sviatostí, ale modlitbou Cirkvi pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou.

     Máme rozličné formy svätenín. Patria medzi ne predovšetkým požehnania osôb, jedla, predmetov, miest... Každé takéto požehnanie je na oslavu Boha. Cezeň prosíme o potrebné milosti a dary. Cieľom svätenín je pripraviť ľudí na prijatie ovocia sviatostí a posväcovať rozličné životné situácie. V mene Cirkvi sa pri sväteninách udeľujú požehnania v znaku svätého kríža. Sväteniny zväčša vykonáva kňaz, no niektoré môže vykonávať aj laik, napríklad požehnanie jedla alebo požehnanie svojich detí, svojej práce, aby priniesla dobrú úrodu...

Sväteniny udeľované počas liturgického roka:
     Priblížme si teraz podľa časového hľadiska aspoň niektoré sväteniny, ktoré sa počas roka udeľujú v kostoloch. Na sviatok Zjavenia Pána sa požehnáva voda, do ktorej sa primiešava soľ a požehnáva sa aj krieda a timián. Mnohí z nás si požehnanú vodu prinášajú do svojich domácností a mnohí si ňou dávajú požehnať svoj príbytok. Na dvere takto požehnaných bytov kňaz kriedou poznačí písmená C † M † B s príslušným letopočtom (CHRISTUS † MANSIONEM † BENEDICAT, čo znamená: KRISTUS † NECH ŽEHNÁ † TENTO DOM) na znak toho, že do tohto domu prišlo Božie požehnanie.
Sviatok Obetovania Pána ľudovo nazývaný Hromnice sa spája s požehnaním hromničnej sviece, v ktorej vidíme ochranu pred rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami. No a svetlo, plamienok sviece naznačuje, aká má byť naša viera, že má svietiť pred ľuďmi, ako nás na to vyzýval aj Svätý Otec bl. Ján Pavol II., totiž, aby sme pretvorili temnotu hriechu na svetlo pokoja.
Ďalšie požehnanie dostávame na sviatok svätého Blažeja, biskupa a mučeníka. Podľa tradície biskup Blažej zachránil istého chlapca pred udusením. A tak Cirkev v deň jeho spomienky udeľuje svätoblažejské požehnanie, ktorého sa mnohí zúčastňujeme, aby nás tento svätec ochraňoval od chorôb hrdla. Toto požehnanie kňaz (diakon) udeľuje prekríženými sviecami, pričom prosí, aby nás Pán chránil od každého zla, aby nás sprevádzal svojím požehnaním a posilňoval nás v zdraví tela a duše.
Popolcová streda
je dňom pokánia, dňom, kedy si máme všetci uvedomiť, že sme len prach a na prach sa obrátime. Máme uznať svoju hriešnosť, svoje hriešne náklonnosti a začať sa kajať v pokore nášho srdca pred Bohom a blížnymi. Popol z ratolestí požehnaných na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka, ktorý dostávame na čelo v podobe kríža, naznačuje, že náš pôvod je zo zeme, do ktorej sa vrátime.
Aj my kresťania sme požehnaní všetkým nebeským duchovným požehnaním (porov. Ef 1, 3). Verme v silu a účinnosť požehnania, lebo bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.

Ďalšie sväteniny:
     Pohrebné obrady - "Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)
Cirkevnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne živým prináša útechu nádeje. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodu odporujúcim kresťanskému učeniu (porov. KKP kán. 1176).
Cirkev prináša za zosnulých veľkonočnú Eucharistiu ako Kristovu obetu, čo najviac pomôže našim zosnulým v očistci. Kresťanský pohreb má mať nádych veľkonočného tajomstva. „Lebo ak sme s Kristom zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní“ (Rim 6, 5).
Nahlásenie pohrebného obradu je nutné vykonať osobne v kancelárii štábneho kaplána. K nahláseniu pohrebného obradu je nutné priniesť so sebou List o obhliadke mŕtveho vystavený lekárom.
     Požehnávanie osôb - Požehnávanie osôb je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii.
Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.
Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu:
matky pred pôrodom a po pôrode, detí pred svätým prijímaním a detí v ťažkej chorobe, snúbencov, starších ľudí a ľudí zápasiacich s chorobou, k požehnaniu jubilujúcich manželov, požehnaniu rodín, pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.
O požehnanie je vhodné požiadať pred a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s vojenským kaplánom osobne, alebo telefonicky.
     Požehnávanie príbytkov - Požehnávanie príbytkov je v kresťanskej tradícii spojené prevažne s vianočným obdobím.
Je ale vhodné o požehnanie príbytku, ale i nebytových priestorov, žiadať počas celého roka.
Zvyčajne sa požehnávajú nové a zrekonštruované priestory, ale tiež priestory v ktorých došlo k tragédiám a priestory, ktoré majú slúžiť verejnosti.
Požehnanie príbytkov je nutné dohodnúť vopred u svojho duchovného či už osobne, alebo telefonicky.
     Požehnávanie predmetov - Požehnávanie predmetov je zakorenené hlboko v kresťanskej tradícii.
Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža, liturgického rúcha, ruženca, obrazov a sôch svätých, zvona, hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom, liturgických nádob, krížovej cesty..
..ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov.
Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať.
Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši.
Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom telefonicky, alebo  v kancelári.
Brigády velenia, riadenia a prieskumu vo Zvolene Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov