© Pavel Lukáč 2011 - 2017
Liturgické čítania na dnes
vo Zvolene na Krídle velenia, riadenia a prieskumu Vojenská farnosť sv. Anjelov strážcov
SVIATOSTI

Život kresťana je požehnaný sviatosťami, ktoré založil Ježiš Kristus. Sviatosti sa dotýkajú všetkých dôležitých momentov nášho života. Predpokladajú posilňujú našu vieru, sú znakmi milostí, posväcujú celý náš život - aj tú časť života, ktorú prežívame v uniforme. Sviatosti znamenajú Boží záujem o mňa, o nás, o našich blížnych.
Sviatosti prijímame v spoločenstve Cirkvi, konkrétne v našej vojenskej farnosti, ktorá je súčasťou Ordinariátu OS a OZ SR.

Sviatosti posväcujú človeka.
Vyžadujú a posilňujú vieru, sú znakmi Božej milosti.
Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa môže uskutočniť vo vojenských, alebo v miestnych farnostiach.
SVIATOSŤ KRSTUSVIATOSŤ BIRMOVANIA
SVIATOSŤ ZMIERENIA
EUCHARISTIA
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
SVIATOSŤ KŇAZSTVA